We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat wij uw privacy respecteren wanneer u met ons communiceert

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING

(A) Onder Quality Graphics wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Quality 

Graphics Zoetermeer BV gevestigd Platinastraat 133, 2718 ST Zoetermeer. (B) Onder afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon met wie door Quality Graphics, transacties of (koop)overeenkomsten tot levering van producten worden gesloten, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht ofwel offertes zijn gemaakt.

ARTIKEL 2 ALGEMENE TOEPASSELIJKHEID

(A) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: alle transacties, aanbiedingen, offertes, (koop)overeenkomsten en leveranties van producten en diensten, tussen Quality Graphics en afnemer. (B) Deze Algemene Voorwaarden stellen uitdrukkelijk alle voorwaarden van de afnemer terzijde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

(C) Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJZEN

(A) Alle aanbiedingen van Quality Graphics in prijslijsten, prijscouranten, circulaires, advertenties, brieven of waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt. (B) Offertes van Quality Graphics zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na datum offerte. (C) Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e. d. die door Quality Graphics worden verstrekt, zijn voor Quality

Graphics niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door Quality Graphics wordt aangeboden. (D) Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Quality Graphics gebaseerd op: De tijdens de offerte, respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten. Aflevering aan afnemer c.q. een door de afnemer aangegeven afleveradres in Nederland, exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld, in welk geval deze afzonderlijk worden gespecificeerd. (E) Vermelde prijzen zijn in €, onder voorbehoud van koerswijzigingen welke worden doorberekend indien de officiële valutapariteit op het moment van levering meer dan 5% afwijkt van de valutapariteit op offertedatum, respectievelijk orderdatum, welke op 100 wordt gesteld. (F) In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Quality Graphics gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. (G) Alle in prijslijsten, prijscouranten, aanbiedingen, advertenties, offertes en orders vermelde prijzen zijn excl. b.t.w., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

ARTIKEL 4 LEVERING EN TRANSPORT

(ALevering geschiedt, op basis van door Quality Graphics gehanteerde minimum hoeveelheden, franco aan 1 door afnemer op te geven afleveradres in Nederland.

Bij levering naar meer dan 1 afleveradres worden de vrachtkosten per extra afleveradres doorberekend. Voor orders met een factuurwaarde beneden € 170,00 excl. b.t.w. worden orderbehandelingskosten in rekening gebracht. De producten reizen voor risico van Quality Graphics. (B) Quality Graphics is te allen tijde vrij in de keuze van het transport c.q. transportmiddel. Indien afnemer een andere wijze van transport wenst, komen eventuele

extra kosten voor rekening van afnemer. (C) Afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk na levering op eventuele tekorten (manco's) en of beschadigingen te (laten) controleren, of deze controle uit te voeren na mededeling door Quality Graphics dat de goederen ter beschikking staan van de afnemer. Afnemer dient bij (af)levering

aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Quality Graphics te melden, bij gebreke waarvan Quality Graphics gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. (D) Quality Graphics is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden

gefactureerd. Afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in

artikel 6 van deze voorwaarden. (E) In geval de goederen niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn door de afnemer niet in acht is genomen, is Quality Graphics gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl de goederen dan volledig voor rekening en risico van de afnemer worden opgeslagen. (F) Opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale 

termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering ofwel overschrijding van de leveringstermijn dient Quality Graphics, met inachtneming van een redelijke termijn, schriftelijk In gebreke te worden gesteld.

ARTIKEL 5 AFWIJKING IN GELEVERDE GOEDEREN

(A) Quality Graphics is bevoegd goederen te leveren die in geringe mate en zonder verlies van de essentie van de order afwijken, bijvoorbeeld bij op basis van documentatiemateriaal bestelde zaken. Indien Quality Graphics van deze mogelijkheid gebruik maakt, maar goederen levert die wezenlijk afwijken van wat op het documentatiemateriaal is

aangeboden, dan is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De afnemer heeft deze bevoegdheid gedurende 10 werkdagen nadat hij de goederen heeft ontvangen.

(B) Voor specifiek op order te vervaardigen producten is een meer- of minderlevering van 10% toegestaan. (C) Bij levering van papier, karton en kunststofproducten gelden de volgende toleranties, formaten t/m A3 en rollen t/m 420mm +/ - 1%, formaten t/m A1 en rollen t/m 914mm +/- 0,5%, formaten t/m A0 en rollen breder dan 914mm +/- 0,25%.

ARTIKEL 6 BETALING

(A) Betaling dient zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden in €'s door bijschrijving op een der op de factuur vermelde rekeningen. (B) Afnemer dient de factuurbedragen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum aan Quality Graphics te

voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders tussen Quality Graphics en afnemer is

overeengekomen. De betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum of wel andere overeengekomen termijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer aan Quality Graphics een rente verschuldigd van

1½% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand, gerekend over het (restant)factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de dag van volledige betaling. (C) Alle op de invordering vallende kosten, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom. (D) Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering

vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen. Quality Graphics behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere zakelijke redenen levering te weigeren. Quality Graphics is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek van Quality Graphics zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichting van de afnemer. Daarnaast is Quality Graphics gerechtigd ook voor toekomstige leveranties zekerheid van afnemer te verlangen.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

(A) Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op afnemer over nadat deze aan al zijn verplichtingen jegens Quality Graphics tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren producten, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding, voldaan heeft. (B) Afnemer is echter gerechtigd om

over de producten te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Overigens is afnemer niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Hij is verplicht Quality Graphics onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden op in eigendom van Quality Graphics behorende producten. (C) In aanvulling op

het in artikel 7 lid a genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt afnemer zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Quality Graphics een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Quality Graphics in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Quality

Graphics uit welke hoofde dan ook. (D) In de gevallen als bedoeld in artikel 10 is Quality Graphics reeds nu onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, om producten die haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Quality Graphics heeft het recht hetzij de producten onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het door de afnemer totaal verschuldigde.

 

ARTIKEL 8 RECLAMES

(A) Reclames ter zake van de geleverde producten worden door Quality Graphics slechts

in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen nadat afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk ter kennis van Quality Graphics zijn gebracht en vallen binnen de garantietermijn. Reclames betreffende verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen schriftelijk aan Quality Graphics te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijnen wordt afnemer geacht de geleverde

producten en/of de facturen in orde te hebben bevonden. Reclamering ter zake uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden op de wijze en binnen de termijn genoemd in artikel 4 lid c. (B) Afnemer is verplicht de voorschriften inzake de opslag en behandeling van de geleverde goederen in acht te nemen. (C) Afnemer dient te allen tijde Quality 

Graphics de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. (D) Indien de reclame door Quality Graphics gegrond wordt bevonden dan is Quality Graphics

uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen c.q. te repareren zonder dat afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

(E) Retournering van het geleverde, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en volgens de verzendinstructies van Quality Graphics. Bij akkoord van Quality Graphics wordt de goedkoopste wijze van retournering (porto of vracht) gecrediteerd. (F) Door Quality Graphics geleverde producten waarover terecht en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel is gereclameerd, worden door haar uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de producten zich in de verpakking en in de staat bevinden, waarin zij werden afgeleverd. (G) Verkeerd bestelde goederen die tot ons standaard leveringspakket behoren kunnen in overleg geretourneerd worden op kosten van afnemer en worden, mits in originele verpakking en onbeschadigde staat, gecrediteerd onder aftrek van een vergoeding van 10% voor behandelingskosten. (H) Speciaal voor afnemer bestelde goederen kunnen niet retour genomen worden. (I) Reclame schort de betalingsverplichting van afnemer niet op.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

(A) Quality Graphics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor door haar geleverde producten en diensten, tenzij afnemer onomstotelijk aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Quality Graphics. (B)Indien afnemer aantoont dat de schade als bedoeld in lid a van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Quality Graphics, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de verkoopwaarde van het product dat de door afnemer gestelde schade heeft veroorzaakt.

(C) Mededelingen door of namens Quality Graphics betreffende kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen enz. van de producten gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. (D) Afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen.

De aansprakelijkheid van Quality Graphics vervalt indien afnemer niet voldoet aan deze verplichting of indien hij niet tijdig reclameert conform het bepaalde in artikel 8.

(E) Bij toepassing c.q. verwerking van producten dienen de fabrieksvoorschriften ter zake

in acht genomen te worden. Afnemer is verplicht maatregelen te nemen teneinde een ontstane schade zoveel mogelijk te beperken. De aansprakelijkheid van Quality Graphics vervalt, indien afnemer aan deze bovengenoemde verplichtingen niet voldoet.

(F) Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of gevolgschade van welke aard ook, is uitgesloten. Afnemer vrijwaart Quality Graphics uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden ter zake van, door eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming

van hetgeen in dit artikel is bepaald.

 

ARTIKEL 10 ONTBINDING EN OPSCHORTING

Alle vorderingen van Quality Graphics zijn terstond en geheel opeisbaar indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, danwel bi j diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien afnemer door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Quality Graphics heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 11 OVERMACHT

(A) Quality Graphics is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. (B) Indien Quality Graphics door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten en brand, ofwel bij Quality Graphics ofwel bij haar leveranciers,

niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Quality Graphics het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren,

ofwel -indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. (C) Indien Quality Graphics bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst, dit geldt niet indien het reeds geleverde geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 12 DOORVERKOOP

(A) Producten welke van Quality Graphics betrokken worden mogen slechts worden doorverkocht en geleverd in de originele verpakking zonder wijziging en of toevoeging en zonder dat daarmee enige wetsbepaling wordt geschonden. (B) Het is afnemer verboden beschadigde of wel besmette producten door te verkopen. Een product geldt ook als beschadigd indien de verpakking is gewijzigd, opengemaakt of beschadigd (met inbegrip van rook en brandschade). (C) In geval van geoorloofde doorverkoop is afnemer gehouden zijn afnemer(s) de in dit artikel genoemde en bedoelde verplichtingen op te leggen.

ARTIKEL 13 GESCHILLEN EN TOEPASSING RECHT

Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing, inclusief de wettelijke bepalingen inzake de Algemene Voorwaarden. Alle geschillen tussen Quality Graphics en haar afnemers die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag of, zulks ter keuze van Quality Graphics aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

ARTIKEL 14 WIJZIGING EN DEPOTP LAATS ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden. Van toepassing is steeds de laats gedeponeerde versie c.q de versie zoals deze geldig was ten tijde van totstandkoming van de onderhavige transactie.